Algemene voorwaarden

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Prinselijk Proeven zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat je de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Prinselijk Proeven worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Prinselijk Proeven ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2. Overeenkomst.
2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door Prinselijk Proeven is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Prinselijk Proeven dit mee binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen/Aanbiedingen.
3.1 Alle aanbiedingen Prinselijk Proeven zijn vrijblijvend en Prinselijk Proeven behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro’s, inclusief Nederlandse BTW voor zover van toepassing, en exclusief verzendkosten.

4. Retourzendingen.
4.1 Alle artikelen (m.u.v. Prinselijk Proeven losse thee, olijfolies, azijnen en snoepgoed*) kunnen binnen veertien (14) dagen na ontvangst geretourneerd worden. De retourzending moet franco per post aan ons worden geretourneerd. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de verzegeling/verpakking van de artikelen niet verbroken mag zijn en de artikelen in ongeschonden staat bij Prinselijk Proeven worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken.
4.2 Je bent verplicht te controleren of de bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kun je dit binnen 14 dagen melden per e-mail aan info@prinselijkproeven.nl onder vermelding van het ordernummer in het onderwerp van uw e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Prinselijk Proeven zal het artikel vervangen of de betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat je het artikel niet accepteert op gegronde redenen.
4.3 In het uitzonderlijke geval dat je een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt Prinselijk Proeven zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. Prinselijk Proeven neemt in dit geval de retour verzendkosten voor haar rekening (m.u.v. Prinselijk Proeven losse thee, olijfolies, azijnen en snoepgoed*).
4.4 Indien je iets terug stuurt, volg dan deze stappen: • Stuur een e-mail naar info@prinselijkproeven.nl zodat wij je zending verwachten. LET OP: Vermeld in het onderwerp van je e-mail het ordernummer of het factuurnummer dat u via e-mail hebt ontvangen. • Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden. • Adresseer de artikelen en zend deze voldoende gefrankeerd per post naar ons toe.
4.5 Accepteer je een bestelling niet om een niet gegronde reden dan mag je de producten binnen 14 dagen in ongeschonden staat naar ons retourneren, de verzendkosten worden in dit geval altijd betaald door de koper. Prinselijk Proeven behoud zich altijd het recht voor te bepalen of de reden gegrond is of niet.

5. Betalingen.
5.1 De betaling geschied middels Ideal (Omnikassa). 85% van de Nederlanders die online een bestelling plaatst, betaalt inmiddels met iDeal. Als je kiest voor iDeal word je direct naar de veilige omgeving van je eigen bank geleid. Van hieruit kun je de betaling direct voldoen, zoals je dat gewend bent met internetbankieren. Het grootste voordeel van iDeal is dat de betaling direct wordt voldaan en wij hiervan een melding ontvangen. Nadat deze melding bij ons is binnengekomen, gaan wij direct over tot levering van het product.
5.2 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, ben je gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen veertien (14) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Prinselijk Proeven

6. Levering.
6.1 De door Prinselijk Proeven opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft je geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat er niet van je kan worden verlangd dat je de overeenkomst in stand laat. Je bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
6.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending.

7. Reclames en aansprakelijkheid.
7.1 Je hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, breng je Prinselijk Proeven daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Prinselijk Proeven de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien je een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heb je het recht het product binnen zeven (14) dagen na aflevering aan Prinselijk Proeven te retourneren (m.u.v. Prinselijk Proeven losse thee, olijfolies, azijnen en snoepgoed*). Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de originele verpakking onbeschadigd zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor eigen rekening komen.

8. Elektronische communicatie en bewijs.
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en Prinselijk Proeven (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is Prinselijk Proeven niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Prinselijk Proeven.
8.2 De administratie van Prinselijk Proeven geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

9. Overmacht.
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Prinselijk Proeven in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door het je schriftelijk mee te delen. Prinselijk Proeven kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schadevergoeding.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Prinselijk Proeven kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

10. Diversen.
10.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Prinselijk Proevenin strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Prinselijk Proeven vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.2 Prinselijk Proeven is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

12. Aanvulling op de voorwaarden.
12.1 Prinselijk Proeven v.o.f. te Mijdrecht. Kvk inschrijfnummer 30225266 BTW nr. NL8218.46.784.B01 TS

 

* Wij kunnen de kwaliteit van deze producten niet meer 100% garanderen zodra deze de winkel hebben verlaten. Omdat we hier met levensmiddelen te maken hebben die niet verzegeld zijn, zijn we hier extra voorzichtig mee. We staan immers garant voor producten die aan al onze strenge eisen moeten worden voldaan. Mochten wij die producten fout hebben geleverd dan sturen wij u kosteloos een nieuw product toe zonder retournering van het fout geleverde product. Mocht u zelf een verkeerd product hebben besteld dan kunnen wij hier wegens die kwaliteitseisen helaas niets aan veranderen.